czwartek, 5 stycznia 2012

Jak rozwiązać umowę telekomunikacyjną

Pod pewnymi warunkami rozwiązanie umowy z operatorem może nie wiązać się z żadnymi kosztami i dotyczy to sytuacji wymienionych w przepisach ustawy. Chodzi mianowicie o przypadki, gdy dostawca usług telekomunikacyjnych wprowadza zmiany w regulaminie lub w cenniku usług, a abonent nie wyraża na nie zgody.Inaczej sytuacja wygląda, jeśli operator nie wprowadzażadnych zmian do regulaminu i cennika, natomiast my, skuszeni inną ofertą, chcemy z jego usług po prostu zrezygnować.

Co powinna zawierać prośba o rozwiązanie umowy

* Datę i miejsce napisania pisma.

* Imię i nazwisko abonenta (lub nazwę firmy),

* Adres zamieszkania abonenta (lub siedziby firmy),

* Numer ewidencyjny (znajdziesz na rachunku albo w podpisanej przez Ciebie umowie) ewentualnie nadany numer reklamacji (jeśli ponownie zwracasz się w tej samej sprawie),

* Datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi.

* Z jakiej usługi rezygnujemy

* Termin wypowiedzenia: 30-dniowy okres wypowiedzenia

* Podpis abonentaWZÓR

…………………………. (miejscowość), ……….. 2010 r.Imię i nazwisko: ………………………………………….
Adres: …………………………………………………….
…………………………………………………….
Nr tel …………………………………..
Nr Abonenta: …………………………………..

DO
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..Wypowiedzenie umowy


Niniejszym oświadczam, iż wypowiadam umowę o świadczenie usługi telekomunikacyjnej dla numeru ………………………….. (numer telefonu).

Z poważaniem,

……………………………….
Czytelny podpis abonenta